دسته بندی
تخته سياه
* سلیمه رئیسی
الدانشجو هم موجود ذلیل، الذی یسکن فی لانه، اسمه خوابگاه. لا موجود فیه امکانات آبه و برقه یقطع مداوماوهکذا ماء الحار کمیاب فی شیر آلات، آلات البارد وحار، یعمل فی الشتاء والصیف بالعکس.
وهو یطعم طعاما فقط اسمه طعامه، شیء نرمتر من السنگ (منظور کباب) الذی قادر علی ذهاب من الحلقوم الی پایین.
و آمال فی ازدواج شدید ولیکن لا ممکن وفقط فی الخیال ممکن وکلیده فی دست الحراستنا وحالا فی الادهه الموضوع اکتب فی أقسام الدانشجو:
– أوله تنبل الذی خواب فی الخوابگاه دائما
– دومه عاطل وباطل وهو مغرور بسیار ویحمل دائما فی دسته وکیفا عجیبا اسمه سامسونتا ومعمولا خالی من الکتاب والدفتر، فی داخلع شانه حوله وزیر شلوار
– قسم السوم دانشجو هو تنها باطل والمشخصاته چنین: هم لم یَتَعِلَمَ ولا یخواب بل یگوش موسیقی دائما فی الخواب وسرکاره دائما بالشعروالرمان. اولئک العاشقون وهمیشه بی خیال یا فی خیال الباطل
– نوع الدپ الذی موجود فی دانشگاه ها الا دانشگاهنا؛ اولئک یَوَصَلُ فی الپریز البدق بخاطر مُدل موها اولئک دائماً فراموش لاِ صلاح کلٌ ریشُ ها والبَسَهُ رنگارنگ مثل جعبه مداد رنگی.
– موبایل نوع ملعبه فی ید الاکثرهم
ونوع الاخر: هو بیکار، الذی یکتب مطلب الطنز مثل من!

یک نظر بگذارید

*