دسته بندی
خط خطي

عشق قبلی
دارم عکس های عشق قبلی ات را نگاه می کنم.
تو آنجا نشسته ای و منتظری تا لپ تاپت بالا بیاید و هی داری فکر می کنی لپ تاپ جدید بخری یا نه؟
عشق قبلی ات را هی نگاه می کنم.
هم دانشگاهی بوده ایم ایم و کلی دوست های مشترک داریم.
دوتایی مان هر روز از همان سردر پنجاه تومانی می رفتیم تو و فکر می کردیم چیزی هستیم برای خودمان… عشق قبلی ات با عشق قبلی دیگری با هم بوده اند مدتی…ازدواج کرده بودند.
عشق قبلی دیگری بی خیال عشق قبلی تو شده…تمام کرده اند.
راستش وسوسه شده ام با عشق قبلی ات دوست شوم اما شاید عشق قبلی ات فکر کند که نباید با عشق جدید عشق قبلی اش دوست شود.
همین دیگر…
لپ تاپ تو هنوز بالا نیامده؟ .
.

یک نظر بگذارید

*