حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

نوشته های با برچسب ‘فصلي نو’

چشم هایی رو به آرامی

خانه را سکوتی سرد، فرامی گیرد

دست های باد، تن پنجره را کبود می کند

قاب روی دیوار،تهی می شود از روزهای دور

و صدای کلاغی نوزاد خانه را پر می کند…