حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

نوشته های با برچسب ‘نوشته ی راضیه مهدی زاده از مجموعه ی موخوره’

موخوره.2

.
.
از همین تریبون یکی از تحولات ادبیات فارسی و داستان های مینیمال را به سمع و نظر شما می رسانم

ابر و ریل

 
روجا چمنکار در یکی از شعرهایش میگوید:” قطار عاشقانه ترین وسیله هاست.”
من هم با او موافقم.
در داستان انگشت قطار آمده؛
همان سال انقلاب شد.
یکی از ریل های قطار به این همه تساوی و عدالت معترض شد.
شورشی درگرفت.
تعداد زیادی از ریل ها را به کارخانه بردند و ذوب شان کردند تا به عدالت مرسوم ریل های قطار خدشه ای وارد نشود و سروصداها بخوابد.
من هنوز پاییز بودم و درختی خسته که رفتن تو را با چشم های خودش دیده بود.
.
.
و تیربرق برای همیشه راز مگوی عاشقانه های درخت و ریل های قطار باقی ماند.
#بخشی از داستان انگشت قطار
از مجموعه داستان مینیمال#موخوره
.
.
Take the time every day to sit quietly, listen carefully and observe from the bottom of your heart especially when you’ve sat in the train.
Those nature views should be the moat extraordinary movie that you’ve ever seen.
.
.

موخوره

من می گویم:”شبیه توست.”
او می گوید:”چشم هایش را نگاه کن.”
.
و من به چشم هایم نگاه می کنم. 
به انارها. 
به دانه های انار… به لباسم که پر از صدف و ماهی ست. 
به موهایم که پر از موخوره است.

داستان های موخوره را هم کناره هایش نوشته تا مطمئن شوم آن چشم ها،مال من است.
.
ورودی خانه چسباندمش.
هربار که در را باز میکنم،چشم هایم را میبینم خیره به خود…
.
This unexpected beautiful painting is the valuable present from my new friend ❄ moreover that’s me with big eyes and lots of split ended that I really love them❄
.

 

موخوره کافه نادری

 

 

“رفتن “را می خواست.
“رفتن” را با همه ی اضلاع بی فرم و ناشناخته اش می خواست.
در گوگل سرچ کرد.
گوگل مپ را چندین بار چک کرد.
و جی پی اس،بهترین مسیرهای رفتن را نشانش داد.
“رفتن” یک فعل کش دار بود.
یک ایستگاه بود در گوشه ی غربیِ رودخانه.
.
” موخوره” رفته کافه نادری 
.

 — at Cafe Nadery – Manhattan.

2260962-lg

چهل سال نشسته بود.

خورشید در رگ هایش به چهل رسیده بود و کوچه ی انتظارش زخم برداشته بود.

چندین بار عزم بر آن شد که از ریشه قدقعن شود.

بریده شود. چون منظره ی درخت های دیگر را که قرمز بودند و انارهای درشتی می دادند،خراب کرده بود.

اما کسی نمی دانست،درخت،ریشه در غروب دارد.

مثل یک ساختمان کهنه و قدیمی وسط کوچه ای نوساز،گوشه ای کز کرده بود.

.

.

به هرحال، درخت های جوان دیگر گفتند کاری به کار ما ندارد.

با کسی حرف نمی زند.

در شاخه های خودش فرو رفته. همین.

و ماند.

 باقی ماند و مثل چهل سال گذشته،در دانه ی انارهایش،خاطره ی باغچه ی پیرمردی را مرور کرد که ماه به کف حوض اش می چسبید.

و هنوز هم به پژمردگیِ گلدان خواب زده ی نارنجی فکر می کرد که لب ایوان جایش تنگ بود.

ویک روز  برای همیشه رفت…

و حوالی همان روزها بود که افتادن آخرین گل نارنجی در حوض،هجرت را به او فهماند.

هجرت از باغچه ای که نمور بود.

سبز نبود اما صدای شب داشت

و خش خش حاشور انگشت های پیرمرد

و  قاصدک هایی از جنس واژه که گاه گاه به باغچه سرک می کشیدند و زیر لب چیزی می گفتند و مثل یک راز مگو پر می کشیدند و…

 .

.

.

حال،در خوش آب و هواترین گوشه ی سبز دشت قلمه اش زده بودند.

هر لحظه قاصدکی با خورجینی پر از واژه می آمد و سخاوتمندانه، همه ی رازهای مگو را می پاشید و می رفت.

 صدایی از هیچ درختی بلند نمی شد.

 شاخه ای، دست هایش را اندکی آن طرف تر نمی برد.

هیچ کس،راز نمی خواست.

قاصدک نمی جست.

نبضِ هیچ اناری با رفتن و آمدن ابرها نمی تپید.

 ثانیه بود و سرعت و گل دادن و میوه و هزار دانه که باید دست به دست،یک به یک می رسیدند.

دویدن های هول هولکی…

باد کردن های مجهول و زودتر از موعد…

ضخیم شدن لجوجانه ی دانه هایی که در گلوی انارها گیر می کرد.

.

.

دیگر،تشییع جنازه ای در کار نبود.

اناری از فرط درد و انتظار روی زمین نمی افتاد.

دیگر “رسیدن”،نوبتی نبود ،مثل مسلک های شاگر و استادی،مرید و مرادی…

و دیگر انار، یکی از پیچیده ترین کشف های رازآلود بشر نبود.

میوه بود و دانه…

انار،دیگر محبوسِ  غزل های سرخ نبود.

دیگر یک دانه ی گیج و پنهان خوشبختی در خود نداشت.

فقط انار بود و دویدن و رسیدن و چیدن…

.

.

آنقدر این تاریخ پرتکرار را به چشم دیده بود که چشم هایش آب آورده بود.

او مانده بود و بلاتکلیفیِ گوش هایی که از سکوت سنگین شده بود.

آن شب،تصمیمش را گرفت.

 می دانست، فردا روزی ست که سال به چهل می رسد و وقتِ تبخیر شدن آفتاب در دانه های انارِ چهل ساله اش است.

.

.

در خود جمع شد.

بی قراریِ مبهم شب در شاخه هایش پیچید.

شاخه هایش ،رگ به رگ شد.

افتاد.

.

.

افتاد و  زخمش باز شد.

زخم چهل ساله ی کبودش…

.

.

دانه ها یک به یک ریختند.

دانه ها که هر کدام تکه ای بودند از انقراض نسل بهشت،هر کدام قطره ی خون می شدند و از دهانِ پر سکوتِ چهل ساله شان،رازهای عاشقانه می ریخت.

و قطره ها ،هر یک پای تک تک درخت های جوان ایستادند.

درخت های صنعتی از ترس به شاخه هایشان چسبیدند.

انارهایشان در هم مچاله شدند.

کم کم ترسشان ریخت.

شب را دست کشیدند.

ماه را دیدند که از شاخه های نازک درختی میانسال آویزان بود.

کرم هایی را دیدند که با نور نمورِ تابستانی شان به اعماقِ شب سفر می کنند.

لحنِ مرطوبِ هوای شب را بلعیدند و پر شدند از دست های خشک پیرمردی که جوراب های تنهایی اش را خودش می شست.

پر شدند از بن بستی که آجرهای کج و کوله اش،رد سایه های بغض کرده ای داشت.

و پر شدند از ماهی های قرمزِ حوضِ فیروزه ای که هوای پریدن تا درخت انار را در سر داشتند.

.

.

انار ها ناباورانه ایستاده بودند.

زندگی را به “ایستادن” نشسته بودند.

و دویدن را به آفتابِ بلند ِفردا حواله داده بودند.

ایستاده بودند و کشور تنهایی و بودنِ هزار دانه شان را نگاه می کردند.

ایستاده بودند و نم شب را دانه به دانه می بلعیدند.

ایستاده بودند و جرات اعتراف نداشتند.

از این همه دویدن های بی آغاز و ناکجا…

از این همه رسیدن و چیدن…

 سکوت جاری بود و هر لحظه فرش سرخی،سبزیِ دشت را عقب تر می برد.

و هر جا که قطره ها می رسیدند حکمتی مسکون،هر دانه ی انار را به تنفسی عمیق وا می داشت.

به “لحظه” را به نظاره نشستن.

 دل سپردن به نمِ گس زندگی که دویدن و رسیدن نداشت.

طمانینه داشت و تعمق…

.

.

صبح شد.

خبری از دشت و درخت های انار نبود.

در عوض غروب قرمزتر  از همیشه از راه رسید.

و دشت تکه ای از آسمان شد که در غروب های قرمز نم دار بر سر شهر می نشیند و هیچ کس از ماجرای آن تکه ی تند ارغوانی آسمان خبر نداشت.

 

 

 

 

 

10715450-md

هر روز در آن ساعت،صدای دف و نالش های کش داری برپا بود.

مراسم عارفانی بود با لباس هایی سبز… 

آن ساعت روز کسی نمی دانست،خورشید چه وظیفه ی سنگینی بر دوش دارد.

 هیچ کس از نانوشته های خورشید آگاه نبود اما آن ها یک به یک لباس سبزِ احرام بر تن می کردند و صدای دف و نالش های نی را فریاد می زدند.

آن ساعت روز مراسم عارفانه ای بود که گردِ دست های طلایی خورشید انجام می شد .

و خورشید جاده ای بود برای رسیدن به درختی که فرسنگ ها دورتر از شیشه ی پنجره، زاهدانه می زیست.

درخت، پر بود از خزه های سبزی که در طول سال ها  بر او پیچیده بود.

بافته هایی از دست اندازی گیاه در ساعتِ خورشید…

پیچک هایی سبز…

دست هایی که گره وصل است به ساعت نور…

.

.

هیچ کس اما گیاهان و دین شان را جدی نمی گرفت.

هیچ کس پیامبرِ سبز ساقه را که دردِ قد کشیدن با جامه ای کهنه را تحمل می کرد نمی دانست.

و پنجره،واسطه ی وحی بود و معبدگاه عارفانه ی سلوک تا رسیدن به تمنای سبز برگ ها…

.

.

این قصه آن قدر کش دار بود که تمام دیوارها و پنچره های خانه را می پوشاند.

 خورشید بارها چرخید ،گرچه آدم ها ثابت کرده اند،خورشید ایستاده و مسکون و بی حرف است اما قصه ی خورشید و گیاه،چرخشی مدور بود.

.

.

و عاقبت،روزی انسانی رد شد.

.

.

 پنجره را کنار زد و در سکوت و تاسف،گلدان زرد و طلایی را با خود برد.

گلدان می دانست، آدم ها از دردهای زیادی از جمله خطای چشم رنج می برند اما نمی دانست که آن ها رسیدن را مرگ می پندارند.

نوشته ی راضیه مهدی زاده

از مجموعه ی موخوره